STAROŻYTNE TEKSTY

CHRZEŚCIJAŃSKIE


Seria o charakterze antologicznym
zapoczątkowana przez prof. Leokadię Małunowiczównę,
wydawana przez Instytut Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL

 


1.

Kazania i homilie na święta Pańskie i Maryjne, zebrał i wstępem opatrzył L. Gładyszewski, redakcja L. Małunowiczówna, Lublin 1976

2.

Antologia listu starochrześcijańskiego, t. 1: Listy z dziedziny kierownictwa duchowego, wstęp i redakcja L. Małunowiczówna, Lublin 1978

3.

Antologia modlitwy wczesnochrześcijańskiej, wstęp i wybór L. Małunowiczówna, redakcja L. Gładyszewski, Lublin 1993

w przygotowaniu:

4.

Antologia kapłaństwa w starożytności chrześcijańskiej, przekład zbiorowy, wybór tekstów i opracowanie S. Longosz