VOX PATRUM 32 (2012) t. 57

Księga Jubileuszowa Ks. Prof. dr. hab. Wincentego Myszora

Festschrift for Rev. Prof. Wincenty Myszor

  

Książkowe wydanie "Vox Patrum" 32 (2012) t. 57 zostało sfinansowane przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, i jest wersją pierwotną w stosunku do wersji internetowej (The paper edition of "Vox Patrum" 32 (2012) vol. 57 was founded by the John Paul II University of Lublin, and it is primary release to the internet version).

Recenzenci tomu (Reviewers of this volume): ks. prof. dr hab. Czesław Bartnik (KUL, Lublin), ks. prof. dr hab. Marek Starowieyski (UW, Warszawa)

 

Słowo wstępne (Preface)

Full text

LISTY GRATULACYJNE

(Congratulatory Letters)

Słowo wstępne Arcybiskupa Metropolity Katowickiego Wiktora Skworca – Metropolity Archidiecezji Katowickiej (Littera gratulatoria Archiepiscopi Victoris Skworc, Metropolitae Archidioecesis Katovicensis)

List gratulacyjny ks. prof. dr. hab. Mariusza Szrama – Prezesa Sekcji Patrystycznej przy Komisji ds. Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski (Littera gratulatoria Professoris dr hab. Marii Szram – Praesidis Societatis Patristicae Polonorum)

BIOGRAM I WYKAZ PRAC NAUKOWYCH KS. PROF. WINCENTEGO MYSZORA

(Biography and List of Research Work of Prof. Vincent Myszor)

Ksiądz Profesor Wincenty Wilhelm Myszor (Rev. Professor Vincentius Myszor– L. Lach-Bartlik

Full text

Wykaz drukowanych prac Ks. prof. dr. hab. Wincentego Myszora (List of Research Work of Prof. Vincent Myszor–  L. Lach-Bartlik

Full text

ARTYKUŁY

(Articles) 

E. Artemi, The Christological Controversy between Nestorius of Constantinople and Cyril of Alexandria

Full text with Abstract

Th. Boura, The relationship between Hellenism and Christianity in St. Basil's "Speech to the young..."

Full text with Abstract

S. Bralewski, Zagłada filozofów helleńskich w Imperium Romanum - obraz mędrców w relacji Sokratesa z Konstantynopola i Hermiasza Sozomena  (Extermination of Hellenistic Philosphers in the Roman Empire - the image of the thinkers in the Ecclesiastical Histories of Socrates and Sozomen)

Full text with Abstract

R. Bulas, Chrześcijańskie itineraria do miejsc świętych od II do VIII wieku (Christian itineraria to the Holy Places from the II to VIII century)

Full text with Abstract

B. Czyżewski, Sens życia w ocenie Ojców Apostolskich (The meaning of life in the assessment of the Apostolic Fathers)

Full text with Abstract

B. Degórski, Chrzest w "Traktatach Wielkanocnych" św. Gaudentego z Brescji  (The Baptism in the "Tractatus Paschales" of saint Gaudentius of Brescia)

Full text with Abstract

T. Dekert, Marek Gnostyk, Kain i fałszerze prawdy. Wątek ojcostwa szatana w polemikach antyheretyckich II wieku (Mark the Gnostic, Cain and the counterfeiters of the truth. The fatherhood of Satan in anti-heretical polemics of the II century)

Full text with Abstract

H. Dybski, Wydania krytyczne, czas powstania i autorzy starożytnych "Żywotów" św. Teodora Studyty. Jego curriculum vitae w oparciu o "Żywot" A (The critical editions, the creation time and the authors of the ancient "Vitae" of St. Theodore of Studios. His curriculum vitae according to "Vita" A)

Full text with Abstract

A. Eckmann, Świętego Augustyna przeżywanie starości w świetle jego listów (Saint Augustine's old age survival in the light of his "Letters")

Full text with Abstract

T. Gołgowski, Początki Kościoła monofizyckiego w Egipcie (Beginnings of the Monophisite Church in Egypt)

Full text with Abstract

B. Górka, Obraz Boga w Biblii (The image of the God in the Bible)

Full text with Abstract

J. Grzywaczewski, Wpływy monastyczne w życiu rodzinnym w Galii w IV-VI wieku  (Monastic influence on Family life in the fourth, fifth and sixth centuries)

Full text with Abstract

A. Jasiewicz, Znaczenie cudów w "Historii mnichów w Egipcie" (Senses of wonder in the "Historia monachorum")

Full text with Abstract

S. Kaczmarek, Jak mówić‡ o Chrystusie, by rosła wspólnota? Chryzostomowa egzegeza Dz 2, 37-47 w 7. Homilii na Dzieje Apostolskie (How to talk about Christ so that the community could grow? John Chrysostom's exegesis of Acts 2, 37-47 in the "Homily 7 on the Acts of Apostles")

Full text with Abstract

W. Kamczyk, Perykopa o wskrzeszeniu Łazarza (J 11, 1-44) a nauka św. Augustyna o odpuszczeniu grzechów (The pericope about the Ressurection of Lazarus (John 11, 1-44) and teaching of St. Augustine about forgiveness of sins)

Full text with Abstract

O. Kashchuk, Posiadanie cnót jako przedsmak niebiańskiego życia w nauczaniu Grzegorza Wielkiego (The possession of virtues as foretaste of the Celestial Life in the teaching of St. Gregory the Great)

Full text with Abstract

D. Kasprzak, Tematyka społeczna w pismach św. Ambrożego z Mediolanu (Social issues in the writings of St. Ambrose of Milan)

Full text with Abstract

D. Keiss-Dolańska, Cezarea/Wieża Stratona w wybranych źródłach pisanych (Caesarea/Straton's Tower in the selected Greek and Latin sources)

Full text with Abstract

P. Kochanek, Udział Polaków w 21 międzynarodowych kongresach bizantynistów w latach 1924-2006 (The participation of Poles in 21 international congresses of Byzantine studies in the years 1924-1006)

Full text with Abstract

T. Kołosowski, Etyczno-antropologiczne aspekty aborcji w świetle literatury Grecji i Rzymu (Ethical-anthropological aspects of the Abortion in the light of the classical literature of Greece and Rome)

Full text with Abstract

J.M. Kozłowski, Homer a Eucharystia (Homer and the Eucharist )

Full text with Abstract

T. Krynicka, Starożytny łaciński centon: próba przybliżenia na przykładzie "Centonu weselnego" Auzoniusza (Ausonius' "Cento nuptialis" as an example of the ancient Latin cento)

Full text with Abstract

L. Lach-Bartlik, Terminologia trynitarna w "Expositio in Canticum Canticorum" Apponiusza (księgi I-III) (Trinitarian terminology in Apponius' "Expositio in Canticum Canticorum" [Book I-III])

Full text with Abstract

P. Mąkosa, Konstytutywne elementy wstępnej katechezy według "De catechizandis rudibus" św. Augustyna (The constitutive elements of the initial catechesis by "De catechizandis rudibus" of St. Augustine)

Full text with Abstract

I. Milewski, Problematyka społeczna w "Mowach" Jana Mandakuniego (The social matters in the preaching of John Mandakuni)

Full text with Abstract

R. Murawski, Karolińskie "Ordo de catechizandis rudibus" (The Carolingian "Ordo de catechizandis rudibus")

Full text with Abstract

L. Nieścior, Nil z Ancyry a Jan Chryzostom o życiu monastycznym (Nilus of Ancyra and John Chrysostom about the Monastic life)

Full text with Abstract

A. Nocoń, Poeta poranka i wieczoru. Hymny św. Ambrożego w Liturgii Godzin (The poet of dawn and dusk. The Hymns of St. Ambrose in the Liturgy of the Hours)

Full text with Abstract

M. Ożóg, Podróże mnichów i duchownych w świetle pism św. Hieronima (The travels of monks and clergymen in the light of St. Jerome)

Full text with Abstract

J. Pałucki, Małżeństwo drogą doskonalenia chrześcijańskiego na podstawie epistolografii św. Paulina z Noli (Marriage as the way of Christian perfecting on the basis of St. Paulinus of Nola's epistolography)

Full text with Abstract

R.M. Pancerz, Chrześcijanin a dobra materialne w refleksji szkoły aleksandryjskiej: od Klemensa do Dydyma (Christian towards material goods. Reflection of the Alexandrian School from Clemens to Didymus the Blind)

Full text with Abstract

P. Piwowarczyk, "Communes et ecclesiastici" w "Adversus haereses" III 15, 2 Ireneusza z Lugdunum ("Communes et ecclesiastici" in Irenaeus of Lyons, "Adversus haereses" III 15, 2 )

Full text with Abstract

J. Pochwat, Obraz Maryi u św. Hieronima w jego "Komentarzu do Ewangelii według św. Mateusza"  (Image of Mary in St. Jerome's "Commentary on the Gospel according to Matthew")

Full text with Abstract 

M. Przyszychowska, Natura ludzka jako zagubiona owca w nauczaniu Ojców Kościoła (Human nature as the lost sheep according to the Fathers of the Church)

Full text with Abstract 

K. Sordyl, Próba rekonstrukcji doktryny i struktury Kościoła nowacjańskiego (An attempt to reconstruct the doctrine and structure of Novatian Church)

Full text with Abstract

A. Sowińska, Znaczenie Egiptu w apokaliptyce - Logos Teleios/Asclepius (NHC VI, 8: 70,3-76,1; Ascl. 24-27) (The meaning of Egypt in the Apocalypse [NHC VI, 8: 70,3-76,1; Ascl. 24-27])

Full text with Abstract 

M. Starowieyski, Elementy autobiograficzne w trzech "Męczeństwach" afrykańskich z III wieku (The autobiographical elements in three of African "Passions" from III century)

Full text with Abstract 

A. Stępniewska, Antuza - matka św. Jana Chryzostoma w świetle starożytnych źródeł (Anthusa - the mother of St. John Chrysostom in the light of ancient sources)

Full text with Abstract 

S. Strękowski, Pieśń nad Pieśniami w interpretacji Aponiusza (Song of Songs in the Aponius interpretation)

Full text with Abstract 

A. Swoboda, Wychowanie potomstwa na przykładzie "Kobierców" Klemensa Aleksandryjskiego i "Listów" św. Hieronima (The education of the children on the example of "Stromata" of Clement of Alexandria and "Letters" of St. Jerome)

Full text with Abstract 

P. Szczur, Ojcowie Kościoła  wobec bogactwa kościołów i przepychu liturgii. Zarys problematyki (The Church Fathers' attitude to the splendour of churches and the the pomp of liturgy - an outline of issues)

Full text with Abstract 

M. Szram, Inspiracje judeohelleńską egzegezą Filona Aleksandryjskiego w pismach św. Hieronima (Inspirations by the Judeohellenic exegesis of Philo of Alexandria in the writings of St. Jerome)

Full text with Abstract 

M. Terka, Nauczanie św. Augustyna o Żydach w świetle "Enarrationes in Psalmos" (St. Augustine's teachings on Jews in the light of "Enarrationes in Psalmos")

Full text with Abstract 

R. Toczko, Pelagiusz widziany oczami św. Augustyna, św. Hieronima, Pawła Orozjusza i Mariusza Wiktoryna (Pelagius as seen by Augustine, Jerome, Paul Orosius and Marius Mercator - a comparative study)

Full text with Abstract 

A. Tondera, Związek między chrystologią a teorią praw natury w traktacie Euzebiusza z Cezarei "Przeciwko Hieroklesowi" (The connection between the Christology and the theory of the laws of nature in the treatise of Eusebius of Caesarea "Against Hierocles")

Full text with Abstract

W. Teister - A. Uciecha, Postawa chrześcijan Kościoła  perskiego w czasie prześladowań Szapura II (The attitude of Persian Christian Church during the persecution of Shapur II)

Full text with Abstract 

N. Widok, Droga dążenia do świętości według Klemensa Rzymskiego (The way to holliness according to Clement of Rome)

Full text with Abstract 

R. Wierna, Apokryficzne przedstawienie męczeństwa św. Bartłomieja Apostoła na obrazie z kościoła  parafialnego w Burgrabicach (The presentation of the Apostle Bartholomew's death in a picture from Burgrabice's church)

Full text with Abstract 

J.E. Wróblewska, Św. Justyn - "sprawiedliwy pośród narodów" (St. Justin - a righteous man among the nations)

Full text with Abstract 

P. Wygralak, Postawa ubogiego wobec ofiarodawcy i jego daru w nauczaniu starożytnego Kościoła  (I-III wiek) (The attitude of a poor person to the benefactor and his gift in the teaching of the ancient Church)

Full text with Abstract 

M. Zając, Eucharystia jako centrum celebracji chrześcijańskiej w ujęciu katechetycznej Szkoły Aleksandryjskiej (The Eucharist as a center of Christian celebration in the spin of the Alexandrian Catechetical School)

Full text with Abstract 

D. Zalewski, Idea "contemptus mundi" u Eucheriusza z Lyonu (Doctrine of "contemptus mundi" in Eucherius of Lyons)

Full text with Abstract  

R. Zarzeczny, Euzebiusz z Heraklei. Homilia [efeska] (CPG 6143) z etiopskiej antologii patrystycznej Qerellos (Eusebius of Heraclea and his "Homily" [CPG 6143] from the Ethiopian patristic anthology known as Qerellos)

Full text with Abstract  

B. Zgraja, Stworzenia nierozumne wezwaniem do doskonałości. Przyczynek do studium nad "Hexaemronem" św. Ambrożego (Brainless creatures are a call to perfection. Contribution to a study on St. Ambrose's "Hexaemeron")

Full text with Abstract  

A. Zmorzanka, „Platoński” Marsanes i jego pitagorejski wątek (The Platonist Marsanes and its Pythagorean Theme)

Full text with Abstract

A. Żurek, Katecheza eucharystyczna św. Augustyna (The eucharistic catechesis of St. Augustine)

Full text with Abstract  

  

PRZEKŁADY
(Translations)

Ewangelia według Bazylidesa (Evangelium BasilidisCPG 1899: Hippolytus Romanus, Refutatio omnium haeresium VII 20, 1 - 27, 13; X 14,1-10), wstęp, przekład i komentarz (introduction, translation and notes) E. Osek

Full text

Św. Efrem SyryjskiHymn XXXI o wierze (Ephraem Syrus, Hymnus de fide XXXI), przekład, wstęp i komentarz (introduction, translation and notes) J.W. Żelazny

Full text

Św. Bazyli Wielki – Do młodzieńców o korzyściach z czytania książek pogańskich (Basilius Magnus, De legendis gentilium libris, CPG 2867), wstęp i komentarz (introduction and notes) S. Longosz, przekład (translation) ks. bp. R. Andrzejewski

Full text

Św. Augustyn – Augustyńskie napomnienie Wiktora (Augustinus, Admonitio Victorii - Epistula 8* Coll. Divjak), wstęp, przekład i komentarz (introduction, translation and notes) J. Pudliszewski

Full text

Św. Beda Wielebny – Brytania - położenie, jej podbój i nawrócenie (Beda Venerabilis, Britannia - situs eiusque occupatio et conversio, HE II-V, CPL 1375), przekład (translation) I. Salomonowicz-Górska, wstęp i komentarz (introduction and notes) S. Longosz

Full text

SPRAWOZDANIA
(Reports)
Full text

Ks. Stanisław Longosz odznaczony nagrodą „Feniksa” przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich za utworzenie i wydawanie czasopisma „Vox Patrum”

Posiedzenia Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim w roku akademickim 2011/2012 – A. Zmorzanka

Likwidacja Międzywydziałowego Zakładu Badań nad Antykiem Chrześcijańskim na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II – ks. S. Longosz